Algemene voorwaarden VvE Beurs Haaglanden

VvE beurs Haaglanden
Donderdag 6 juni 2024
Grote Kerk, Den Haag


Deelnamevoorwaarden

 1. Organisator
  RTR Events
  Haviklaan 1
  2566 XA Den Haag
 1. Exposant
  De exposant dient op het inschrijfformulier de gewenste pakket keuze of de wens om al dan niet gebruik te willen maken van eigen standbouw en product activiteiten aan te geven. Aanvullingen kunnen apart aangegeven worden.Na goedkeuring van de inschrijving wordt de inschrijving omgezet in deelname.
 1. Plaats en tijdstip
  VvE beurs Haaglanden wordt gehouden op donderdag 6 juni 2024 in de Grote Kerk Den Haag.Op grond van bijzondere omstandigheden (overmacht) heeft de organisator het recht de data voor het evenement te wijzigen, de locatie te wijzigen of het evenement te doen annuleren, zonder dat de exposant aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding. In dat geval zal organisator exposant onverwijld van deze wijziging op hoogte brengen.Organisator is gerechtigd op basis van dringende redenen de openingstijden zoals genoemd in dit artikel te verruimen. De verplichting om geopend te zijn conform het volgende artikel wordt in dat geval beperkt tot maximaal 2 uur voor aanvangs- en/of 2 uur na sluitingstijd.
 1. Openingstijden
  De VvE beurs Haaglanden is op de volgende tijdstippen geopend voor publiek: Donderdag 6 juni 2024 | 11.00 – 19.00 uur

  1. De exposant is verplicht om tijdens openingstijden geopend te zijn voor publiek. Er dient te allen tijde personeel aanwezig te zijn om bezoekers en/of organisatie te woord te staan.
  2. Exposanten kunnen hun business point / stand inrichten vanaf 08.00 uur. Exposanten dienen hun business point / stand uiterlijk om 10.00 uur gereed te hebben. Exposanten met eigen standbouw dienen afspraken te maken betreffende de opbouwtijden met de organisator. De organisator zal de business points / stands beoordelen. Na goedkeuring van de organisatie is het niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de opstelling van het business point / stand.
  3. Het is de exposant toegestaan om op de beursdag twee uur voor de openingstijd en tot twee uur na sluitingstijd op het beursterrein aanwezig te zijn voor op- en afbouwwerkzaamheden. Na deze uren zullen personen zonder bevoegdheid tot aanwezigheid van het terrein worden verwijderd door de beveiliging.
  4. Het is de exposant niet toegestaan om tijdens openingstijden zijn business point / stand te verplaatsen en/of te ontruimen zonder toestemming van de organisator.
  5. Het is niet toegestaan uw stand voor 19.00 uur te ontruimen. Wanneer exposant de stand voor 19.00 ontruimt, brengt de organisatie een boete van €500,- in rekening.
  6. Exposanten dienen hun business point / stand uiterlijk donderdag 6 juni 2024 om 21.00 uur ‘s avonds ontruimd te hebben.
  7. Niet tijdig ontruimde business points / stands zullen door de organisator ontruimd worden. Kosten die gemaakt worden voor niet tijdige ontruiming zijn voor de exposant. De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de ontruimingswerkzaamheden aan kant van de exposant.
 1. Product- en activiteit toezegging
  1. . Het is de exposant alleen toegestaan producten, diensten en/of activiteiten te verkopen/uit te voeren die zijn opgegeven bij de inschrijving en die goedkeuring hebben gevonden bij de organisator. Exposanten die producten, diensten en/of activiteiten verkopen/uitvoeren waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming door de organisator is verleend, dienen na mededeling van de organisator direct verwijderd dan wel gestaakt te worden. Indien de exposant geen gehoor geeft aan dit verzoek, zal de organisator zelf maatregelen nemen om de ongeoorloofde activiteiten te beëindigen. Gemaakte kosten worden verhaald op de exposant.
  2. Samples en/of verkoop van consumpties voor nuttiging ter plaatse is niet toegestaan tenzij hier toestemming voor is verleend door de organisator.
  3. Open, stromende, sproeiende en/of vernevelende vloeistoffen, waarbij sprake kan zijn bij bijvoorbeeld aircosystemen, fonteinen en luchtbevochtigers zijn niet toegestaan op het beursterrein, tenzij de organisator hier toestemming voor heeft verleend.
  4. De exposant kan aan een inschrijving geen exclusiviteit verlenen ten aanzien van de verkoop van een bepaald product, dienst en/of activiteit.
 1. Hinder
  De organisator hecht grote waarde aan eerlijke concurrentie, tolerantie en respect tussen de exposanten op de beurs. Het is daarom niet toegestaan om:

  • buiten de door de exposant gehuurde standruimte enige activiteit van promotie te voeren;
  • via geluidsinstallaties/megafoons oproepen ten gehore te brengen;
  • naar het oordeel van de organisator hinderlijk geluid te produceren;
  • promotie te voeren voor andere beurzen en/of evenementen.
 1. Bijzondere bepalingen
  1. . Huisdieren zijn niet toegestaan op het beursterrein.
  2. Het schenken en/of verkopen van alcoholhoudende dranken is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de organisator en mag alleen plaatsvinden in de daarvoor bestemde ruimtes.
 1. Overige bepalingen
  1. . De organisator heeft te allen tijde toegang tot de business points/stands.
  2. Schade en ongevallen dienen te allen tijde gemeld te worden bij de organisator.
  3. Aanwijzingen van medewerkers van de organisator en beveiliging dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

De organisator heeft het recht om tegen de exposant die handelt in strijd met de algemene voorwaarden, deelnamevoorwaarden en/of de uitvoeringsvoorschriften/technisch reglement of die door of namens de organisator verstrekte aanwijzingen niet opvolgt, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst één of meer van de volgende maatregelen te nemen, op kosten van de exposant:

 • met onmiddellijke ingang de betrokkenen de toegang tot het beursterrein te weigeren;
 • zijn business point/stand te doen sluiten en/of ontruimen;
 • de tentoongestelde producten alsmede al hetgeen is opgebouwd en aangebracht onder zich te houden, zonder dat de exposant recht kan doen gelden op enige restitutie of vergoeding van schade.

Naast de hierin genoemde voorwaarden zullen exposanten tevens alle wettelijke regelingen met betrekking tot de verkoop aan consumenten, hygiëne, veiligheid, slijterij- en horeca exploitatie in acht nemen. Exposant vrijwaart organisator van elke aanspraak die een derde kan doen gelden als gevolg van het niet respecteren van deze regelingen door exposant.